اداره امور اداري
نام: عادل                

نام خانوادگی: شکوهی

سمت: رئیس امور اداری

اهم وظايف :

1-تقسیم کار،هدایت و رهبری و کنترل و نظارت برکارکنان تحت سرپرستی.

2-اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام کار.

3-شرکت در جلسات و مطالعات قوانین و مقررات وپیش بینی امکانات موردنیاز.

4-نظارت درتهیه آمار پرسنلی و پیش بینی ملزومات اداری.

5-نظارت بر حضور و غیاب کارکنان

چاپ | ارسال به ديگران  |