معاونت آبخيزداري
نام: مهدی

نام خانوادگي : شاپورزاده

سمت: معاونت آبخیزداری

اهم وظايف:

هماهنگي ، مديريت  و نظارت بر ادارات آبخيزداري  – پیگیری وظايف محوله سازماني معاونت آبخيزداري

چاپ | ارسال به ديگران  |