پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اداره آموزش و ترويج
اداره آموزش و ترويج
نام خانوادگی: احمدي

مسئولیت: رئيس اداره آموزش و ترويج

اهم وظایف:

1-نيازسنجي آموزشي سالانه كاركنان
2-تهيه و تدوين نيازهاي آموزشي مجريان و بهره برداران
3-پيگيري و اجراي مراسم هفته منابع طبيعي
4-انعقاد قراردادمشترك همكاري با ادارات به منظور ترويج فرهنگ منابع طبيعي
5-ترويج فرهنگ منابع طبيعي در بين عامه مردم
6-پيگيري تشكيل تعاونيها
7-اجراي كارگاه هاي آموزشي
8-ثبت نام و صدور كارت همياران طبيعت
چاپ | ارسال به ديگران  |